SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

Na tej stronie będą umieszczane informacje o działaniu strony BIP - Zespołu Szkół Nr3 w Chmielniku oraz ważne informacje dotyczące konkursów i przetargów ogłoszonych przez dyrekcję szkoły.

Pokaż aktualności z roku:

Rozstrzygnięcie konkursku na głównego księgowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

15.11.2017

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy z 21. XI. 2008r. o pracownikach samorządowych głównym księgowym w jednostce została Pani Małgorzata Żubrowska.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W P

19.10.2017

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIELNIKU Ul. A. DYGASIŃSKIEGO 11 26-020 CHMIELNIK

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Stefańska zamieszkała w Kielcach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Małgorzata Stefańska posiada wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą w zakresie księgowości, rachunkowości, zamówień publicznych i prawa oraz udzieliła poprawnie odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję Konkursową.

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku
Sławomir Wójcik

Informacja o złożonych ofertach w ramach prowadzonego naboru na stanowisko głównego księgo

12.10.2017

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w ramach prowadzonego postępowania na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku do dnia 11.10.2017r do godziny 15.00 wpłynęły dwie oferty:

1. Oferta Pani Małgorzaty Stefańskiej,

2. Oferta Pani Małgorzaty Żubrowskiej.

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

28.09.2017

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIELNIKU

I. Nazwa i adres jednostki:

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik.

Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w Zes

26.09.2017

Informacja w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko głównego księgowego
w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku.

Informujemy, że nastąpiło unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku.

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W CHMIELNIKU

15.09.2017

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 W CHMIELNIKU
1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku
26-020 Chmielnik, ul. Adolfa Dygasińskiego 11
1) Określenie stanowiska urzędniczego: Główny księgowy Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Nr 3 w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11.
Wymagania niezbędne
1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisówOpublikował: Witold Francuz
Publikacja dnia: 09.04.2011
Podpisał: Witold Francuz
Dokument z dnia: 09.04.2011
Dokument oglądany razy: 7 329